آموزش بافت شش مدل کلاه بچه گانه شیک

آموزش بافت شش مدل کلاه بچه گانه شیک

آموزش بافت کلاه گوش دار بچه گانه

 

آموزش کلاه گوش دار

آموزش بافت کلاه گوش دار

آموزش بافت کلاه گوش دار بچه گانه :

ازبندکلاه شروع میکنید
ابتدا چهاردانه سرمی اندازید و حدود بیست سانت یا هر اندازه ای که دوست دارید بلندی بند کلاه باشه ساده بافی میکنید.بعد از بین چهار تا دونه شروع به اضافه کردن میکنیدبه اینصورت که دو دانه زیر میبافید یک دانه اضافه میکنید و بعد دودانه ی اخر و زیر میبافید
رج بعدی بازیک دونه اضافه میکنید تادو زیر.دو رو.دو زیرداشته باشیم یک رج درمیان اضافه میکنید و کشبافت رو سعی کنین ترتیبشو خراب نکنین
همبنطورادامه بدیدتادونه هاتون به بیست تابرسه ولی بازبستگی به سایزی که میخوایین ببافین میتونین ادامه بدین بیشترش کنین.تا اینجا یک روگوشی اماده است دریک میل اضافه نگه داریداین بافتووگوش دیگه رو شروبه بافت کنین باهمین روش وقتی که رو گوشیاتون اماده ش بین این دوش دونه های دورسرتونو سربندازید من به این صورت اضافه کردم صدتادونه ای که دورسرم بودرو سی وپنج دونه پشت سر وبیست وپنج تا پیشونی و هر دوتا گوش چهل تاشدن دونه های روگوشی حساب میشن بعدکه دونه ها رو سرانداختم حدود پنج سانت کشبافت دو رو دو زیربافتم وبعد از ان شروع به بافت مدل کردم.
برای بافت این مدل نه دانه لازم داریم وسه دانه هم مابین پیچها لازم داریم ینی برای پایه ی کارسه رو نه زیرمیبافیم حدودچهارتاشش رج وبعدپیچومیندازیم.
فاصله هرپیچ تاپیچ بعدی بازحدودچهارتاشش رج است. ابتداازنه دانه زیر که در دست دارید شش دانه اولش را یک پیچ ساده میزنید به اینصورت که سه دانه ی وسط از روی سه دانه اول ردمیشه وبه سه دانه ی اخری کاری نداریم ساده ببافید وبافت روادامه بدید.
بعد از چهار تا شش رج دوباره پیچ رومیندازید  اینارسه تای اولی روبدون انجام هیچکاری ببافیدو بعدشش دانه ی بعدی روپیچ دهیدواین بارسه تای وسط ازروی سه تای اخری ردمیشه به همین صورت بافتو ادامه دهیدتاکلاه به اندازه ی سربشه وکمی قبل ازاتمام کار ابتدا سه روها روکم کنید و بعد نه زیرها رو کم کنیدبصورت تدریجی تادانه هابه ده دوازده دانه برسه وبعد انها را یدفه جمع کنیدو بدوزید.
کم کردن دانه هابایدجوری باشه که کلاه راچین ندهد یااینکه تیزنشودوبعد درزکلاه رامی دوزید.

آموزش بافت کلاه گوش دار بچه گانه

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


آموزش بافت کلاه دخترانه پاپیونی

آموزش یک مدل بسیار زیبا از کلاه دخترانه که از پشت پاپیونی هستش

طرز بافت :

اندازه  دور سر دانه سراندازید و ساده بافی کنید  یک رج زیر یک رج رو حدود۸سانت بعد بافت با کشباف یک زیر یک رو ادامه دهید حدود۱۲تا ۱۵سانت نسبت به سن کودک از جلوی سر قسمت رستنگاه مو تا اول پشت سر حالا مجدد ساده بافی شود  حدود۸سانت و کور کنید حالا از قسمت رج اخر کشباف. دانه بگیرید یک رج ببافید

حالا بافت به ۳قسمت کنید یک قسمت چپ یک قسمت وسط یک قسمت راست قسمت وسط هم به سه قسمت تقسیم  میشود یک قسمت چپ یک قسمت راست و یک قسمت وسط از قسمت وسط ((وسط))شروع به بافت کنید در هر رج رفت و برگشت یک دانه به دانه وسط((وسط))اضافه کنید وقتی تمام دانه های وسط در یک میل شد …….. حالا بافت ۳قسمت هست در هر رج رفت و برگشت یک دانه اخر بافت را با دانه قسمت چپ و راست دوتا یکی کنید تا تمام دانه های چپ و راست تمام شود و فقط دانه های وسط بماند این دانه ها کور نمیشود داخل دانه ها نخ رد کرده بکشید و گره بزنید پاپیون  ۳تا دانه سراندازید بافت شروع به رکن کنید در هر رج رفت یک دانه به بافت اضافه کنید فقط یکطرف تا پهنای بافت به حدود۵/۶تا۸سانت برسد بدون کم و زیاد ببافید به بلندی پاپیونی که تا میکنید و معکوس شروع بافت انجام دهید یعنی در همان طرف که زیاد میکردید در هر رج یک دانه کم کنید تا به ۳ دانه برسد کور کنید پاپیون انتهای پشت بدوزید نکته اول قسمت ساده بافی باید هم ساده بافی اول هم ساده بافی اخر بافت  لبه به ته ساده بافی دوخته شود نکته دوم دقت کنید قسمت پشت ساده بافی بیرون بافت قرار میگیرد نکته سوم  این کلاه باید قسمت وسط مجدد ۳قسمت شود طبق توضیح چون اگر از اول قسمت کردن بخواهیم یکباره سرو ته هر قسمت یکی کنیم بافت پشت شکل مربع میشود مثل عکسی که دوستان گذاشتند و شکل هلال پشت کلاه نمیگیره

آموزش بافت کلاه مدل برگی جدیدطرز بافت کلاه برگی:

این کلاه از بالای سر بافته می شود. برای بافت این کلاه از از نوزاد تا سایز بزرگ با۱۲ دانه،شروع میکنیم اگربخواهیم سایز کلاه بزرگ شوددانه های برگ رابیشتر زیاد می کنیم.
رج اول :رو
رج دوم: ۱ زیر۱ژته تااخررج ۲۳ دانه بشود
رج سوم همه ازرو
رج چهارم:۲رو-۱ژته-۱زیر- ۱ژته،تااخررج،تکرارشود
رج پنجم همه دانه سرجای خودش بافته شودژته،هاسوراخ،بیفتد و رو بافته می شود.
رج ششم: ۲رو-۱زیر-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۱زیرتااخررج،تکرارشود
رج هفتم همه سرجای خودش بافته شود
رج هشتم ۲ رو-۲زیر-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۲زیر تااخررج،تکرارشود
رج نهم همه دانه ها سرجای خودش بافته شود
رج دهم ۲ رو-۳زیر-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۳زیر،تا اخر رج،تکرارشود
رج یازده همه سرجای خودش بافته شود
رج دوازدهم ۲ رو-۴زیر-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۴زیرتا اخر رج،تکرارشود
دانه های زیر در برگ اضافه میشود
تاجایی که  ۲رو-۷زیر-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۷زیر داشته باشیم.

ازاین رج به بعد دانه های برگ جمع میشود وسط برگ اضافه کردن نداریم
۲ رو-۱ژته -دوتایکی- ۱۳زیر- دوتایکی -۱ژته تااخررج،تکرارشود
رج پشت همه سرجای خودش فقط ژته هارابه زیرمی بافیم که سوراخ نشود. یعنی ۳زیر-
(۱۳رو-۴ زیر -۱۳ رو-۴زیر)داخل پرانتز تکرار شود
رج بعد:۳ رو-۱ژته-۲تایکی-۹ ریر-۲ تا یکی-۱ژته- ۴رو
رج بعد:۴زیر-(۱۱ رو-۶ زیر) تکرار داخل پرانتز
رج بعد:۴ رو -(۱ژته- ۲ تا یکی-۷ زیر-۲تایکی-۱ ژته- ۶ رو) تکرار داخل پرانتز
رج بعد:۵ زیر-(۹ رو-۸ زیر) تکرار داخل پرانتز
*** ابتدای رج و انتهای رج چون دانه های رو از یکطرفه زیاد میشود دانه ها کمتر از دانه های وسط کار است.ولی برای ادامه بافت داخل پرانتز تکرار شود.
این بافت را بهمین روش ادامه میدهیم
(دوطرف دانه های برگ ژته میگیریم و دو دانه اول و دو دانه آخر برگ را دوتا یکی می کنیم.)تا سه دانه از برگ بماند. رج آخر سه دانه برگ سه تا یکی می کنیم.
اکنون  ۳ا لی۵سانت،ساده بافی کرده بعدازان،دریک رج دانه ها را دوتایکی میکنیم تا دانه هابه اندازه دور سر بشود مثلا ۷۰ یا ۸۰ دانه بشود.
۱۰رج کشباف یکی زیریکی روبافته و سپس کورمیکنیم.

آموزش بافت کلاه مدل برگی جدیدآموزش کلاه قلاب بافی با عکس از مراحل

یک مدل کلاه قلاب بافی دو رنگ بسیار زیبا رو آموزش میدیم مرحله به مرحله همراه با عکس

به اندازه ی دور سر زنجیره زدیم وحلقه کردیم

درشروع رج ازهفت پایه پنج پایه رو بافتیم

مثل مدلی که قبلا گفتم هفت پایه یک مربع میبافیم آخررج باید پنج پایه با دوپایه دیگه بشه هفت پایه

رج دوم از وسط هفت پایه شروع شده با سه پایه

دراین رج هم وقتی به آخررج رسیدیم باید مدل کامل بشه واضافه وکم نداشته باشیم

شروع رج سوم

شروع رج های بعد مانند قبل

بعدازتمام شدن مدل باپایه های ساده ادامه دادیم و رج اول هر پنج پایه رج بعدچهاررج بعدسه پایه کم کردیم ولی تا آخرکم نکردیم ومقداری راسته بافتیم یک رج مشبک بافتیم بعدازمشبک دوباره پایه معمولی بافتیم رج آخردسته های ۶تایی و بازنجیره ازنخ دولا بندی برای جمع کردن بالای کلاه بافتیم و منگوله ها را بعد ازکشیدن  نخ ازداخل قسمت مشبک به سر بند وصل کردیم


طرز بافت کلاه بافتنی بچه گانه : آموزش دو مدل کلاه دخترانه زیبا به شکل موش را برایتان داریم

 دانلود فیلم آموزش کلاه بافتنی دخترانه

طرز بافت کلاه بافتنی بچه گانه

طرز بافت کلاه دخترانه به شکل موش :

کلاه صورتی مدل موش با قلاب بافته میشه به اندازه دورسر زنجیره بزنید بافت را گرد کنید یعنی ی پایه تو اولین زنجیره بزنید بعد درهر زنجیره پایه معمولی بزنید تا بافتتون به انتهای زنجیر برسه بعد به صورت گرد روی هرپایه یک پایه معمولی بزنید حدود ۵سانت بعد نختونو عوض کنید

از اینجا به بعد پایه ها را بین پایه بافته میشه حدود ۵سانت ببافید از اینجا به بعد هر چندتا یکبار یک سوراخ را پایه نزنید تا بافت جمع بشه ودر نهایت به سه چهار دانه برسه و همه را باهم یکی کنید بعد دوباره با نخ صورتی به اندازه ده تا دوازده سانت نخ وصل کرده به کناره گوشها وپایه بزنید درهر رج یکی اینطرف یکی اونطرف نبافید تا به باریکی بند دانه بمونه براتون واز دوتا بافت گرد که شروع لیف هست برای چشم ودوتا گوش و بینی استفاده کنید.

 

آموزش کلاه بافتنی دخترانه

آموزش بافت کلاه به شکل موش

 

آموزش بافت کلاه به شکل موش با دومیل

باید از یقه سر بندازیم
با رنگ صورتی ۵٩ دانه سر میندازیم
با بافت کشباف ساده یکی زیر و یکی رو تا ٨ رج کار رو شروع میکنیم
بعد از ٨ رج کشباف باید دانه ها رو تقسیم کنیم
١٠ تا دونه از رو می بافیم و یک دانه از زیر
١٠ تا دونه از رو می بافیم و یک دانه از زیر
١۵ دانه از رو می بافیم و یک دانه از زیر
١٠ تا دونه از رو می بافیم
و یک دانه از زیر
١٠تا دونه از رو می بافیم و یک دانه از زیر
خوب حالا تقسیم بندی انجام شد
رج برگشت دانه ها رو به همون صورت ک دیده میشه میبافیم.
دانه هایی ک از زیر بافته شده دانه نشونه ماست
و تو هر رج ک شروع به بافت میکنیم قبل و بعد این دانه باید ژته( دانه اضافه ) بزنیم
تا ١۵ رج به همین صورت ک گفتم میبافیم تا سر شانه ها در بیاد

نکته این که رج های برگشت برای بافت دانه اضافه شده نخ رو میپیچونیم تا سوراخ نیفته
بلندی بافت به خودتون بستگی داره
این مقدار دانه برای کودک ١ تا ٢ ساله است
حالا کاموا رو عوض میکنیم و با کاموای سفید ٧رج ددیگه می بافیم
حواستون به دانه تقسیم باشه ک قبل و بعدش دانه اضافه کنید
و حالا با رنگ صورتی و بافت کشباف کار رو ادامه می دیم
٨ رج می بافیم و کار رو کور میکنیم.
برای بافت کلاه از بالای کار با قلاب دانه میگیریم و روی میل گرد می ندازیم
از هر دانه دو دانه در میاریم ٩٠ در میاریم
و با بافت ساده ادامه می دهیم
تا ٢۵ رج به صورت ساده میبافیم اینجا هم بلندی کار بستگی به خودتون داره
حالا ٣٠دانه اول را مطابق شکل دانه ها می بافیم و ٣٠ دانه از وسط کار روی میل سوم میگیریم و ٣٠ دانه بعد رو میبافیم
کار رو با بافت ٣٠ دانه وسط ادامه میدیم
و در انتها و ابتدای هر رج یک دانه از ٣٠دانه کنارها میگیریم و با هم یکی میکنیم
و کار تا اخرین دانه ادامه میدهیم تا گودی کاسه سر در بیاد و تمام دانه ها با هم یکی بشه ٨ رج کشباف ساده می بافیم و کار را کور میکنیم
درز پایین کار رو می دوزیم
و برای تزیین کار هم از تکه های قلاب بافی استفاده میکنیم.

طرز بافت کلاه بافتنی بچه گانه طرح موش دو مدل جدید و زیباphoto_2016-12-01_15-22-01

آموزش کامل یک کلاه لبه دار زیبای دخترانه را مشاهده میکنید امیدواریم که از بافت این کلاه لذت ببرید

رج اول : ۹  تا زنجیره می زنیم و حلقه می کنیم . و داخل آن ۱۸ عدد پایه می زنیم . ( ۱۸ پایه )
رج دوم : روی پایه اول دو پایه روی پایه بعدی یک پایه . ( ۲۷ پایه )
رج سوم : روی پایه اول دو پایه و دو پایه بعدی یک پایه می زنیم .( ۳۶ پایه )
رج چهارم : روی پایه اول دو پایه و سه پایه بعدی یک پایه می زنیم . ( ۴۵ پایه )
رج پنجم : روی پایه اول دو پایه و چهار پایه بعدی یک پایه می زنیم . ( ۵۴ پایه )
رج ششم  : در پایه اول ۳ پایه دوپایه را رد میکنیم در پایه چهارم ۳ پایه و به این ترتیب تا آخر رج ادامه می دهیم .( ۱۸ گل )
رج هفتم : در فاصله بین گل ها یک گل می زنیم .

رج هشتم تا دوازدهم :  رج ۸ را پنج رج تکرار می کنیم .
 رج سیزدهم : بر روی هر پایه ردیف قبل یک پایه کوتاه می زنیم . ( ۵۴ پایه کوتاه )
رج چهارهم : در پایه اول و دوم هرکدام یک پایه کوتاه پایه بعدی دو پایه کوتاه تا آخر رج ( ۷۲ پایه )
رج پانزدهم : در پایه اول یک پایه کوتاه پایه بعدی دو پایه کوتاه تا آخر رج . کی در میان یکی اضافه می کنیم ( ۱۰۸پایه )
رج شانزدهم تا نوزدهم : روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه می زنیم ( ۱۰۸پایە)
رج بیستم : پایه اول تا پنجم هر کدام یک پایه . روی پایه ششم دو پایه . بهمین ترتیب تا آخر رج . ( ۱۲۶ پایه کوتاه )
رج بیست و یکم تا بیست و سوم : روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه می زنیم ( ۱۲۶ پایه )
من به خاطر سایزش دو رج به پایه بلند ها اضافه کردم. تعداد پایه کوتاهارو در رج سیزدهم بیشترکرد

 

آموزش بافت کلاه دخترانه با قلاب


بافت کلاه لبه دار, بافت کلاه, آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه,اموزش بافت کلاه بچه گانه,آموزش بافت کلاه با عکس,آموزش بافت کلاه پسرانه,عکس کلاه بافتنی لبه دار,کلاه بافتنی لبه دار,آموزش کلاه بافتنی لبه دار مردانه


آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه


با سلام  خدمت کاربران هنرمند و خوش ذوق سایت سرزده در این قسمت آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه را برای شما هنرمندان باسلیقه در نظر گرفتیم امیدواریم خوشتان بیاد و با نظرهاتون ما را در بهتر شدن سایت یاری نمایید.متشکریم.
در ادامه مطلب با وسایل مورد نیاز و طریقه بافت کلاه و نقاب آن آشنا میشوید


وسایل لازم:


قلاب شماره ۵
کاموا به مقدار لازم (۲ کلاف)
تمام پایه ها پایه کوتاه هستند.


مراحل بافت :
یک حلقه با ۷ زنجره ایجاد کرده و ۶ تا پایه کوتاه بزنید
در هر کدام از دانه ها ۲ پایه بزنید.

رج سوم: در دانه ی اول سه پایه کوتاه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. این کار را تا انتهای رج ادامه بدهید.

رج چهارم: در دانه ی اول دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. این کار را تا انتهای رج ادامه بدهید.

رج پنجم و ششم: مانند رج سه و چهار بافته می شود.

رج هفتم:مانند رج چهارم بافته می شود.

رج هشتم: *در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم ۳ پایه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج نهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید در دانه ی هفتم ۳ پایه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید. در دانه ی هفتم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید. در دانه ی نهم ۳ پایه بزنید. دانه ی دهم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج یازدهم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوازهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید. در دانه ی هفتم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی هشتم را جا بیندازید. در دانه ی نهم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دهم را جا بیندازید. در دانه ی یازدهم ۳ پایه بزنید. دانه ی دوازدهم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج سیزدهم: در همه دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج چهاردهم:*در دانه ی اول ۲ پایه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه ی سوم دو پایه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. در دانه ی پنجم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی ششم را جا بیندازید. در دانه ی هفتم دو پایه کوتاه بزنید.
دانه ی هشتم را جا بیندازید. در دانه ی نهم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دهم را جا بیندازید. در دانه ی دهم ۲ پایه کوتاه بزنید. دانه ی یازدهم را
جا بیندازید. در دانه ی سیزدهم ۳ پایه بزنید.
دانه ی چهاردهم را جا بیندازید.* قسمت بین * را تا انتهای رج تکرار کنید.
قطر دایره بافته شده تا اینجا ۱۴سانتی متر است.( نخی که من استفاده کردم ضحامتش متوسط هست و شماره قلاب هم ۵.۰ mm) و دور تا دور کلاه ۴۶ سانتی متر که مساوی است با دور سر کودک. اگر کودک شما بزرگتر است می
توانید رج سیزده و چهارده را تکرار کنید جایی که به اندازه ی دلخواه برسید.

رج پانزدهم تا بیستم:
در دانه ی اول دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی دوم را جا بیندازید. در دانه سوم دو پایه کوتاه بزنید. دانه ی چهارم را جا بیندازید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید.


لبه کلاه:

رج بیست و یکم: به اندازه ۱۵ سانت پایه کوتاه بزنید. بافت را ادامه ندهید. بلکه از همان دانه ی آخر برگردید.

رج بیست و دوم: همه را پایه کوتاه بزنید.

رج بیست و چهار تا رج بیست و هشت: مانند رج بیست و یک و بیست و دو بافته می شود.

رج بیست و نهم:شلال بزنید. اما به انتهای کار که رسیدید برنگردید بلکه بافت را ادامه دهید که عرض لبه ی کلاه و بعد از دور کلاه و بعد از عرض دیگر لبه ی کلاه هم شلال می زنید. یعنی یک دور کامل شلال بزنید. و کور کنید.


در زیر نمونه های از این کلاه را برای سن های مختلف ارائه دادیم.


آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه,اموزش بافت کلاه بچه گانه,آموزش بافت کلاه با عکس,آموزش بافت کلاه پسرانه


اموزش بافت کلاه بچه گانه


آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه,اموزش بافت کلاه بچه گانه,آموزش بافت کلاه با عکس,آموزش بافت کلاه پسرانه


آموزش بافت کلاه پسرانه


آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه,اموزش بافت کلاه بچه گانه,آموزش بافت کلاه با عکس,آموزش بافت کلاه پسرانه


آموزش کلاه بافتنی لبه دار مردانه


آموزش کلاه بافتنی لبه دار پسرانه,اموزش بافت کلاه بچه گانه,آموزش بافت کلاه با عکس,آموزش بافت کلاه پسرانه


عکس کلاه بافتنی لبه دار


 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه

 

یک عدد کلاف بی بی با میل شماره ۴

۵۰ دانه سر انداخته.

۴ رج کشباف ۲ زیر و ۲ رو

سپس با بافت ساده ۱ رج زیر و ۱ رج رو ادامه می دهیم تا ۱۵ سانت ۳ دانه اول را کور کرده ۲۰ دانه بعدی را بافته ۴ دانه کور می کنیم ۲۰ دانه بعدی را بافته ۳ دانه آخر را هم کور می کنیم. و بافت ما به ۲ قسمت تقسیم می شود.

این ۲۰ دانه را ۸ سانت بافته . همه را یکجا با نخ جمع می کنیم. (می توانید بعد از ۸ سانت کم کم از دو طرف دانه کور کنید) ۲۰ دانه بعدی را داخل میل گذاشته و ۸ سانت می بافیم. و همه را یکجا با نخ جمع می کنیم درزها را دوخته و می تونید ۲ عدد دکمه روی گوشها بزنید  و همزمان با دوختن گوشها کمی گوشها رو جمه می کنیم.

نموهای دیگر

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه

بافت کلاه خرگوشی, بافت کلاه, بافت کلاه دخترانه, بافت کلاه پسرانه ,بافت کلاه بچه گانه, بافت کلاه خواب ,کلاه بافتنی , کلاه بافتنی دخترانه, آموزش بافت ,کلاه طرز بافت کلاه
منبع:koodakeman91.niniweblog.com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


 اندازه کلاه بافتنی نوزاد

تعداد دانه برای بافت کلاه

 

برای بافت کلاه چند دانه سر بیندازیم

چند نکته در مورد اندازه گیری برای بافت کلاه

 

 

نوزاد ۶ تا سه ماهه: دور سر = ۳۳-۳۶ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۱۸ – ۱۵ سانتی‌متر
نوزاد ۶ تا ۱۲ ماهه: دور سر = ۴۰-۴۸ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۱۸سانتی‌متر
کودک نوپا: دور سر = ۴۶-۴۸ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۰ سانتی‌متر
کودکان: دور سر = ۴۸ -۵۱ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۲ سانتی‌متر
نوجوانان: دور سر = ۵۳-۵۶ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۵ سانتی‌متر
زن بزرگسال: دور سر = ۵۵ -۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۸سانتی‌متر
مرد بزرگسال: دور سر = ۵۸-۶۱ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۸-۳۰ سانتی‌متر

 

اندازه دور کلاه باید کمی کوچک‌تر از دور سر باشد، حدود ۲٫۵ سانتی‌متر.

 

قد کلاه نوزاد

نکته مهم اندازه گیری کلاه ها | جدول اندازه گیری کلاه

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *